لیگ فوتسال و فوتبال ساحلی مازندران

برنامه ، نتایج و اطلاعات فوتسال و فوتبال ساحلی مازندران

نتایج هفته اول لیگ برتر فوتسال استان مازندران

نتایج هفته اول لیگ برتر فوتسال استان مازندران


آواگستر ساری 8  - پژمان ساری  1

ملوان نوشهر  5 - سخت کوشان خزر نور 7

مرزن قزل مرزن آباد 7 - شهروند پل سفید 8

شهروند بهشهر  4 - نگین سبز کلاردشت  7

فردوس الکتریک تنکابن - وحدت گلوگاه   (انجام نشد)
ا

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/07/19ساعت 1:47 بعد از ظهر  توسط  یعقوبی  | 

جدول برنامه مسابقات ليگ برتر فوتسال باشگاههاي استان مازندران فصل 89-88 ( دور رفت )رديف

تاريخ مسابقه

روز مسابقه

نام دو تيم

ساعت بازي

هفته

شهرستان

سالن ورزشي

1

88/7/17

جمعه

آواگستر ساري شهداي پژمان ساري

16

اول

ساري

شهرداري

2

//

//

فردوس الكتريك تنكابن وحدت گلوگاه

//

//

تنكابن

امام رضا

3

//

//

ملوان نوشهر سخت كوشان خزر نور

//

//

نوشهر

گرد كل

4

//

//

مرزن قزل مرزن آباد شهروند پل سفيد

//

//

مرزن آباد

مرزن آباد

5

//

//

شهروند بهشهر نگين سبز كلاردشت

//

//

بهشهر

سپاه

6

88/7/20

دوشنبه

سازه سراي ساري مقاومت ساري

//

//

ساري

داراب

7

88/7/24

جمعه

وحدت گلوگاه مقاومت ساري

//

دوم

گلوگاه

چمران

8

//

//

سخت كوشان خزر نور آواگستر ساري

//

//

نور

امام خميني

9

//

//

شهروند پل سفيد فردوس الكتريك تنكابن

//

//

پل سفيد

برادران رضايي

10

//

//

نگين سبز كلاردشت ملوان نوشهر

//

//

كلاردشت

بعثت

11

//

//

شهروند بهشهر مرزن قزل مرزن آباد

//

//

بهشهر

سپاه

12

88/7/27

دوشنبه

شهدا پژمان  ساري سازه سراي ساري

//

//

ساري

داراب 

13

88/8/1

جمعه

شهداي پژمان  ساري سخت كوشان خزر نور

//

سوم

ساري

داراب

14

//

//

مقاومت ساري شهروند پل سفيد

//

//

ساري

مقاومت

15

//

//

آواگستر ساري نگين سبز كلاردشت

//

//

ساري

شهرداري

16

//

//

فردوس الكتريك تنكابن شهروند بهشهر

//

//

تنكابن

امام رضا

17

//

//

مرزن قزل مرزن آباد ملوان نوشهر

//

//

مرزن آباد

مرزن آباد

18

88/8/4

دوشنبه

سازه سراي ساري وحدت گلوگاه

//

//

ساري

داراب

19

88/8/8

جمعه

وحدت گلوگاه شهروند پل سفيد

//

چهارم

گلوگاه

چمران

20

//

//

نگين سبز كلاردشت  شهداي پژمان  ساري

//

//

كلاردشت

بعثت

21

//

//

شهروند بهشهر مقاومت ساري

//

//

بهشهر

سپاه

22

//

//

مرزن قزل مرزن اباد آوا گستر ساري

//

//

مرزن اباد

مرزن آباد

23

//

//

ملوان نوشهر فردوس الكتيك تنكابن

//

//

نوشهر

گرد كل

24

88/8/11

دوشنبه

سخت كوشان خزر نور سازه سراي ساري

//

//

نور

امام خميني

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/07/19ساعت 7:44 قبل از ظهر  توسط  یعقوبی  | 

رديف

تاريخ مسابقه

روز مسابقه

نام دو تيم

ساعت بازي

هفته

شهرستان

سالن ورزشي

25

88/8/15

جمعه

نگين سبز كلاردشت سخت كوشان خزر نور

16

پنجم

كلاردشت

بعثت

26

//

//

شهروند بهشهر وحدت گلوگاه

//

//

بهشهر

سپاه

27

//

//

 شهداي پژمان  ساري مرزن قزل مرزن آباد

//

//

ساري

داراب

28

//

//

مقاومت ساري ملوان نوشهر

//

//

ساري

مقاومت

29

//

//

فردوس الكتريك تنكابن آوا گستر ساري

//

//

تنكابن

امام رضا

30

88/8/15

دوشنبه

شهروند پل سفيد سازه سراي ساري

//

//

پل سفيد

برادران رضايي

31

88/8/22

جمعه

شهروند پل سفيد شهروند بهشهر

//

ششم

پل سفيد

برادران رضايي

32

//

//

مرزن قزل مرزن آباد شخت كوشان خزر نور

//

//

مرزن آباد

مرزن آباد

33

//

//

ملوان نوشهر وحدت گلوگاه

//

//

نوشهر

گرد كل

34

//

//

فردوس الكتريك تنكابن  شهداي پژمان  ساري

//

//

تنكابن

امام رضا

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/07/19ساعت 7:0 قبل از ظهر  توسط  یعقوبی  | 

35

//

//

آوا گستر ساري مقاومت ساري

//

//

ساري

شهرداري

36

88/8/25

دوشنبه

سازه سراي ساري نگين كلاردشت

//

//

ساري

داراب

37

88/8/29

جمعه

نگين سبز كلاردشت مرزن قزل مرزن آباد

//

هفتم

كلاردشت

بعثت

38

//

//

ملوان نوشهر شهروند پل سفيد

//

//

نوشهر

گرد كل

39

//

//

سخت كوشان خزر نور فردوس الكتريك تنكابن

//

//

نور

امام خميني

40

//

//

وحدت گلوگاه آوا گستر ساري

//

//

گلوگاه

چمران

41

//

//

شهداي پژمان ساري مقاومت ساري

//

//

ساري

داراب

42

88/9/2

دوشنبه

سازه سراي ساري شهروند بهشهر

//

//

ساري

داراب

43

88/9/6

جمعه

شهروند بهشهر ملوان نوشهر

//

هشتم

بهشهر

سپاه

44

//

//

فردوس الكتريك تنكابن نگين سبز كلاردشت

//

//

تنكابن

امام رضا

45

//

//

آوا گستر ساري شهروند پل سفيد

//

//

ساري

شهرداري

46

//

//

مقاومت ساري سخت كوشان خزر نور

//

//

ساري

مقاومت

47

//

//

وحدت گلوگاه شهداي پژمان ساري

//

//

گلوگاه

چمران

48

88/9/9

دوشنبه

مرزن قزل مرزن آباد سازه سراي ساري

//

//

مرزن آباد

مرزن آباد

+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/07/19ساعت 6:57 قبل از ظهر  توسط  یعقوبی  | 


رديف

تاريخ مسابقه

روز مسابقه

نام دو تيم

ساعت بازي

هفته

شهرستان

سالن ورزشي

49

88/9/12

جمعه

مرزن قزل مرزن آباد فردوس الكتريك تنكابن

16

نهم

مرزن آباد

مرزن آباد

50

//

//

شهروند بهشهر آوا گستر ساري

//

//

بهشهر

سپاه

51

//

//

نگين سبز كلاردشت مقاومت ساري

//

//

كلاردشت

بعثت

52

//

//

شهروند پل سفيد  شهداي پژمان  ساري

//

//

پل سفيد

برادران رضايي

53

//

//

سخت كوشان خزر نور وحدت گلوگاه

//

//

نور

امام خميني

54

88/9/16

دوشنبه

ملوان نوشهر سازه سراي ساري

//

//

نوشهر

گرد كل

55

88/9/20

جمعه

 شهداي پژمان ساري شهروند بهشهر

//

دهم

ساري

داراب

56

//

//

مقاومت ساري مرزن قزل مرزن آباد

//

//

ساري

مقاومت

57

//

//

آواگستر ساري ملوان نوشهر

//

//

ساري

شهرداري

58

//

//

وحدت گلوگاه نگين سبز كلاردشت

//

//

گلوگاه

چمران

59

//

//

شهروند پل سفيد سخت كوشان خزر نور

//

//

پل سفيد

برادران رضايي

60

88/9/23

دوشنبه

سازه سراي ساري فردوس الكتريك تنكابن

//

//

ساري

داراب

61

88/9/27

جمعه

مقاومت ساري فردس الكتريك تنكابن

//

يازدهم

ساري

مقاومت

62

//

//

ملوان نوشهر شهداي پژمان  ساري

//

//

نوشهر

گرد كل

63

//

//

وحدت گلوگاه مرزن قزل مرزن آباد

//

//

گلوگاه

چمران

64

//

//

سخت كوشان  خزر نور شهروند بهشهر

//

//

نور

امام خميني

65

//

//

نگين سبز كلاردشت شهروند پل سفيد

//

//

كلاردشت

بعثت

66

88/9/30

دوشنبه

سازه سراي ساري آوا گستر ساري

//

//

ساري

داراب


+ نوشته شده در  یکشنبه 1388/07/19ساعت 6:50 قبل از ظهر  توسط  یعقوبی  |